Mokyklos nuostatai

PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 26 d.
sprendimu Nr. T1-126
(2019 m. rugsėjo 26 d.
sprendimu Nr. T1-120)

                                             ŠILUTĖS MENO MOKYKLOS NUOSTATAI

                                                                              I.  SKYRIUS                                                                                                                                  BENDROSIOS  NUOSTATOS

 1. Šilutės meno mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šilutės meno mokyklos (toliau – Mokykla ) teisinę formą, priklausomybę, savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Mokyklos buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo ar likvidavimo tvarką.
 2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Šilutės meno mokykla. Sutrumpintas mokyklos pavadinimas – Meno mokykla (toliau Mokykla). Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190698118.
 3. Mokykla įsteigta 1965 m. rugpjūčio 1 d.
 4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės
 6. Mokyklos savininkas – Šilutės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas – 111102445, adresas – Dariaus ir Girėno g.1, LT-99133 Šilutė.
 7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilutės rajono savivaldybės taryba:
  • tvirtina Mokyklos nuostatus;
  • priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos direktorių, nustato jo atlyginimą;
  • priima sprendimus dėl Mokyklos:
   • buveinės pakeitimo;
   • pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
   • filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
  • skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  • sprendžia kitus teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 8. Mokyklos buveinė – Lietuvininkų g. 38, LT 99179 Šilutė.
 9. Mokyklų grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
 10. Mokyklos paskirtys:
  • pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla.
  • kitos paskirtys:
   • formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo mokykla.
   • formalųjį švietimą papildančio choreografinio ugdymo mokykla.
   • neformaliojo švietimo muzikinio ugdymo mokykla;
   • neformaliojo švietimo dailės ugdymo mokykla;
   • neformaliojo švietimo šokio ugdymo mokykla;
   • neformaliojo suaugusiųjų švietimo dailės ugdymo mokykla;
   • mokyklos iniciatyva ir steigėjo sprendimu gali būti patvirtintos ir kitos paskirtys.
 1. Mokymo kalba – lietuvių.
 2. Mokymo formos:
  • grupinio mokymo;
  • pavienio mokymo.
 3. Vykdomos programos:
  • pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos;
  • pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo programos;
  • pradinio ir pagrindinio šokio ugdymo programos;
  • ankstyvojo, išplėstinio ir mėgėjų muzikinio ugdymo programos;
  • išplėstinio ir suaugusiųjų dailės ugdymo programos.
 4. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:
  • neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas;
  • Šilutės meno mokyklos pažymėjimas;
  • pažyma.
 5. Šilutės meno mokyklos klasės turinčios kitą buveinę:

15.1. Muzikos ir dailės klasės ir jų buveinė:

 • Kuršių g. 22, Kintų mstl., Kintų sen., LT- 99050, Šilutės r. sav.;
 • Sodo g. 3, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., LT- 99056, Šilutės r. sav.

15.1.3 Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., LT-99204 Šilutės r. sav. (Patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-120)

 1. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

                                                                     II. SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
 2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
  • pagrindinė – kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • kita švietimo veiklos rūšis – švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  • nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91,01;
  • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20.
 4. Mokyklos veiklos tikslas – teikti formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį meninį švietimą, plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninę raišką, tenkinti kūrybos ir saviraiškos poreikius, vadovaujantis laisvanoriškumo ir demokratijos principais, suteikti papildomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas profesinei, visuomeninei  veiklai ar asmeniniam gyvenimui.
 5. Mokyklos veiklos uždaviniai:
  • teikti mokiniams kokybišką meninį ugdymą;
  • atskleisti ir plėtoti mokinių meninius gebėjimus ir kūrybiškumą;
  • skatinti mokinius tęsti ugdymąsi aukštesnės pakopos meninio profilio institucijose;
  • ugdyti mokinių kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas, per saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą;
  • bendradarbiauti su rajono, šalies ir užsienio švietimo ir kultūros institucijomis, plėtoti kultūrinius mainus;
  • skatinti mokinių dalyvavimą meistriškumo konkursuose, festivaliuose, renginiuose;
  • ugdyti pilietiškumą, pagarbą tautos tradicijoms ir kultūrai;
  • kurti kultūrinę aplinką, aktyvinti rajono jaunimo kultūrinį gyvenimą, inicijuoti menines programas, projektus ir pritraukti rėmėjus jų įgyvendinimui.
  • sudaryti palankias sąlygas vyresniems kaip 18 m. asmenims tenkinti dailės pažinimo poreikius ar įgyti papildomų kompetencijų.
 6. Mokyklos funkcijos:
  • užtikrina kokybišką švietimą, vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;
  • konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės poreikius, mokinių gebėjimus ir interesus;
  • vykdo švietimo ir mokslo ministro patvirtintas formalųjį švietimą papildančias meninio ugdymo programas (muzikos, dailės ir šokio);
  • rengia ir vykdo kitas neformaliojo ugdymo programas;
  • garantuoja mokiniams, tėvams (globėjams) teisę laisvai rinktis pageidaujamą ugdymo programą ir trukmę;
  • organizuoja ugdymo pasiekimų patikrinimus, baigiamuosius egzaminus;
  • plėtoja bendruomenės švietėjišką veiklą, kuria atvirą visuomenei kultūros židinį, aktyvina vaikų ir jaunimo kultūrinį gyvenimą;
  • kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
  • dalyvauja projektinėje veikloje;
  • sudaro sąlygas specialiųjų poreikių vaikams integruotis į meninį švietimą;
  • suderinus su tėvais (globėjais) organizuoja ekskursijas, koncertines išvykas Lietuvoje ir į užsienio šalis;
  • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
  • Mokykla išduoda:
   • neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
   • Šilutės meno mokyklos pažymėjimus mokiniams, baigusiems ankstyvojo ir pradinio meninio ugdymo programas, pažymą − suaugusiesiems, išklausiusiems dailės ugdymo programą, Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.

                                                                                   III. SKYRIUS                                                                                                                       MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 1. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai paskirtas funkcijas, turi teisę:
  • parinkti mokymo metodus, formas ir būdus;
  • kurti naujus ugdymo modelius;
  • bendradarbiauti su Mokyklos veiklai turinčiais įtakos šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • įvertinti vietos bendruomenės poreikius, teikti pasiūlymus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai paslaugų teikimo, mokėjimo už paslaugas klausimais;
  • teikti neformaliojo švietimo mokamas paslaugas, kurių kainas tvirtina Šilutės rajono savivaldybės taryba, ir kitas atlygintinas paslaugas;
  • gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  • inicijuoti ir rengti labdaros renginius nepasiturinčioms šeimoms paremti ir mokinių koncertinėms išvykoms organizuoti;
  • inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose;
  • stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  • naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;
  • sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo.
 2. Mokykla privalo užtikrinti:
  • švietimo programų vykdymą;
  • atvirumą vietos bendruomenei;
  • geros kokybės paslaugų teikimą;
  • mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;
  • higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams ugdymo(si) ir darbo aplinką;
  • viešai skelbti informaciją apie Mokyklos veiklą;
  • kitų pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vykdymą.

                                                                               IV. SKYRIUS

                                           MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 1. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
  • Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir Šilutės rajono savivaldybės taryba;
  • Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;
  • Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, pritarus Mokyklos tarybai ir suderinus su steigėjo įgaliotu atstovas.
 2. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus Šilutės rajono savivaldybės tarybai.
 3. Mokyklos direktoriaus funkcijos:
  • tvirtina Mokyklos struktūrą, pareigybių sąrašą, neviršijant Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  • nustato direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;
  • tvirtina Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
  • priima mokinius Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
  • tvirtina mokinių elgesio taisykles, jose nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
  • suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos ir vidaus tvarkos taisykles;
  • tvirtina pamokų tvarkaraščius, darbuotojų darbo grafikus;
  • sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas;
  • leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
  • sudaro Mokyklos vardu sutartis, komisijas, darbo grupes Mokyklos funkcijoms atlikti;
  • rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Šilutės rajono savivaldybės tarybai nustatyta tvarka;
  • pasirašo Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinius ir skelbia mokyklos interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka;
  • organizuoja Mokyklos dokumentų valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;
  • užtikrina veiksmingą Mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  • rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais;
  • sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui, organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų atestaciją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  • bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  • atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
  • plėtoja demokratinį valdymą ir demokratinius santykius;
  • sudaro sąlygas mokyklos darbuotojams tobulinti profesines kompetencijas, dalintis patirtimi;
  • vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
  • dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams.
 4. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą, demokratinį Mokyklos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklą ir jos rezultatus.
 5. Mokykloje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės.
 6. Metodinę grupę sudaro atskirų dalykų Jai vadovauja kasmet atviru balsavimu išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 7. Mokykloje veikia Metodinė taryba, kuri nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokykloje, teikia direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo. Mokyklos Metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja, jos veiklą koordinuoja direktoriaus paskirtas pavaduotojas ugdymui.

 

                                                                              V. SKYRIUS

                                                                 MOKYKLOS SAVIVALDA

 1. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos − Mokyklos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių taryba.
 2. Mokyklos savivaldos institucijos svarsto Mokyklos veiklos, ugdymo ir finansavimo klausimus, pagal kompetenciją priima sprendimus bei daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams.
 3. Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti Mokyklos mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui. Mokyklos taryba padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.
 4. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvai, 3 mokytojai, 3 mokiniai. Į  Mokyklos tarybą trejų metų kadencijai atviru balsavimu tėvus deleguoja tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba. Į Mokyklos tarybą negali būti deleguoti Mokykloje dirbantys mokinių tėvai.
 5. Mokyklos tarybos narį gali atšaukti jį delegavę atstovai. Atsistatydinus ar išvykus tarybos nariui, organizuojami naujo nario rinkimai.
 6. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje.
 7. Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja nemažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis Mokyklos tarybos posėdis. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 8. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, direktorius prašo svarstyti iš naujo.
 9. Į Mokyklos tarybos posėdžius gali būti kviečiami mokytojų, mokinių, tėvų savivaldos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys, mokyklos bendruomenės nariai.
 10. Mokyklos tarybos kompetencija:

41.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

41.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, ugdymo planams, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams;

41.3. teikia siūlymus dėl mokyklos veiklos organizavimo, Mokyklos nuostatų keitimo ar papildymo, ugdymo planų rengimo, vidaus struktūros tobulinimo;

41.4. svarsto Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, kontroliuoja lėšų paskirstymą ir panaudojimą, prižiūri Mokyklos ūkinę-finansinę veiklą;

41.5. teikia siūlymus Šilutės rajono savivaldybei dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

41.6. teikia siūlymus saugios, atitinkančios higienos reikalavimus ugdymo ir darbo aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

41.7. deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;

41.8. deleguoja atstovus į viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją;

41.9. svarsto mokinių atleidimo nuo mokesčių ir lengvatų suteikimo klausimus;

41.10. sprendžia mokinių šalinimo iš Mokyklos, mokinių elgesio ir drausminimo taisyklių laikymosi klausimus;

41.11. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

41.12. svarsto kitų Mokyklos savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

41.13. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

 1. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;
 2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokytojų savivaldos institucija profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 3. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, Mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 4. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Sekretorių atviru balsavimu vieneriems metams renka Mokytojų tarybos nariai.
 5. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus, prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja nemažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 6. Mokytojų taryba:

47.1. aptaria pedagoginės veiklos formas ir metodus, ugdymo ir Mokyklos veiklos rezultatus, ugdymo ir veiklos perspektyvas, ugdymo programas ir planus;

47.2. svarsto mokinių kėlimo į aukštesnes klases, pažangos ir pasiekimų vertinimo,  mokinių skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo ir šalinimo iš mokyklos klausimus;

47.3. sprendžia vaikų nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos, pilietinio ir tautinio ugdymo, profesinio orientavimo, gabių vaikų ir jaunimo ugdymo klausimus;

47.4. priima nutarimus teisės aktais nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;

47.5. deleguoja tris atstovus į Mokyklos tarybą.

 1. Mokinių taryba − nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama atviru balsavimu dviejų metų kadencijai iš kiekvieno skyriaus po 3 atstovus. Rinkimus į Mokinių tarybą organizuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
 2. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje.
 3. Mokinių tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 4. Mokinių taryba:
  • inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;
  • teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, edukacinių aplinkų kūrimo;
  • atstovauja mokinių interesams;
  • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • deleguoja 3 mokinius į mokyklos tarybą, atviru balsavimu.
 5. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų, tėvų) asociacijas, organizacijas, vykdančias jų veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas.
 6. Darbo tarybos, Profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja įstatymai.

 

                                                                            VI. SKYRIUS

               DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR                                                                                      ATESTACIJA

 1. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama pagal direktoriaus parengtą ir su Šilutės rajono savivaldybe suderintą kasmetinę tarifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

                                                                           VII. SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS                                                       KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Šilutės rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Mokykla turi paramos gavėjo statusą.
 3. Mokyklos lėšų šaltiniai:

59.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

59.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

59.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

59.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Šilutės rajono savivaldybės administracijos Centralizuota buhalterija.
 3. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė, Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 4. Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiant išorinius vertintojus.
 5. Veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Mokyklos direktorius.

 

                                                                    VIII. SKYRIUS

                                                      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje skelbia viešus pranešimus ir informaciją apie gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus.
 2. Mokyklos nuostatų nauja redakcija, pakeitimai, papildymai derinami su Mokyklos taryba, juos tvirtina Šilutės rajono savivaldybės taryba.
 3. Nuostatai keičiami ir papildomi Šilutės rajono savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.
 4. Mokyklos buveinė keičiama, skyriai steigiami ir jų veikla nutraukiama Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
 5. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar Mokyklos struktūros pertvarka vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuostatus atsisiųsti galite ČIA


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2010-01-30